عضویت | حساب کاربری

به منظور حذف کامل یا بخشی از اطلاعات کاربر ضمن امکاناتی که در دسترس خود کاربر قرار دارد، کاربر می‌تواند با ارسال درخواست رسمی از طریق ایمیل از سایت کارروا برای حذف اطلاعات و یا مخفی‌سازی اطلاعات خود، پس از طی مراحل احراز هویت و بررسی درخواست، اقدام نماید. کارروا حق احراز هویت و تغییر در مراحل و فرایند مذکور را نزد خود محفوظ میدارد.