19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

فهرست مطالبی که در این مقاله می‌خوانید

19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

 

مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید نوشته‌ای است از وبلاگ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارروا که توسط گروهِ مشاوره شغلی منتشر شده است. هدف مقاله این است که پس از مطالعه‌ی آن بتوانید به تعریف جامعی از رضایت شغلی دست یافته و نسبت به خودسنجی و تعمق در خصوص احساساتی که نسبت به شغل‌‌تان دارید اقدام کنید.

کسب رضایت شغلی یکی از هدف‌های مهم مشاوره‌ی شغلی است و حتی در صورتی که فرایند مشاوره بتواند زمینه‌ی کسب رضایتِ شغلی مراجع را فراهم آورد، مشاوره‌ی موفقی محسوب می‌شود. به همین دلیلِ مهم در مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید به این سوال جواب می‌دهیم که‌ رضایت شغلی چیست و چرا دارای اهمیت است.

تعریف رضایت شغلی

در این بخش از مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید برخی از تعاریف متعدد و متنوعی که نظریه‌پردازان و روان‌شناسان مختلف در خصوص رضایت شغلی ارائه نموده‌اند را به صورت خلاصه مرور می‌کنیم.

1) سازگاری عاطفی فرد با شغل و شرایط اشتغال

فیشر و هانا، رضایت شغلی را صفت روانی می‌دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی فرد با شغل و شرایط اشتغال معرفی می‌کنند.

2) متاثر از عوامل روانی، جسمی و عاطفی

از نظر هاپاک، رضایت شغلی صفت پیچیده‌ای است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی در ارتباط است. از نظر او فرد با تأکیدی که بر عومل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و نتایج حاصل از اشتغال در زمان‌های متفاوت دارد به میزان معینی از احساس رضایت دست می‌یابد.

3) رضایت شغلی درونی و بیرونی

از نظر کینزبرگ و همکارانش رضایت شغلی از دو نوع بیرونی و درونی تشکیل می‌شود. رضایت بیرونی با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر است و عواملی همچون شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط بین کارگر و کارفرما در آن دخیل‌اند. اما رضایت درونی که در این تعریف پایدارتر از رضایت بیرونی است دارای دو منبع می‌باشد:‌

 • احساس لذتی که فقط از اشتغال به کار و فعالیت عاید فرد می‌شود.
 • لذتی که بر اثر مشاهده‌ی پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت‌های اجتماعی و بروز توانایی‌ها و رغبت‌ها به انسان دست می‌‌دهد.

4) واکنش‌های شناختی و ارزیابی فرد

بارون،‌ رضایت شغلی را واکنش‌های شناختیِ درونی و ارزیابیِ فرد از شغلش می‌داند.

5) عکس‌العمل‌های شناختی-ادارکی و ارزشی

گاربیتنک و اندرسون، احساسات مثبت، باورها و نگرش‌های خوشایند فرد نسبت به شغلش را رضایت شغلی می‌داند. یعنی عکس‌العمل‌های شناختی- ادارکی و ارزشی.

6) نگرش کلی فرد نسبت به شغل

رابینز، نگرش کلی فرد نسبت به شغلش را رضایت شغلی معرفی می‌کند.

7) پاداش، شرایط شغل، عوامل انسانی و ویژگی‌های شغل

لوکه، رضایت شغلی را ساختاری مرکب از چهار عامل اصلی می‌داند:‌ پاداش (‌حقوق و شرایط ارتقاء)، شرایط شغل (مزایای شغل)، عوامل انسانی ‌(روابط با مدیران و همکاران)، ویژگی‌های شغل.

8) عزت نفس، تشخص، ارضای خواسته‌ها، لذت و صمیمیّت

پارسون، رضایت شغلی را وابسته به پنج عامل عزت نفس، تشخص، ارضای خواسته‌ها، لذت و صمیمیّت می‌داند:

 • عزت نفس:‌ باور به این که انسان‌ها ارزش‌مندند و محترم شمردن هنجارها و باورهای شاغلین در کسب رضایت شغلی آنان موثر است.
 • تشخص: ‌همه‌ی انسان‌ها علاقه‌مندند تا از سوی دیگران مورد توجه و احترام قرار گیرند.
 • ارضای خواسته‌ها:‌ انسان‌ها همواره درصدد ارضای نیازهای مادی و معنوی خویش‌اند. تامین نیازهای پرسنل رضایت شغلی آنان را در پی دارد.
 • لذت: لذت‌بخش بودن شغل و فعالیت‌های شغلی، با ایجاد خشنودی، رضایت شغلی را ارتقاء می‌دهد.
 • صمیمیت: دوستی در روابط بین کارکنان به عنوان یک انگیزه‌ی قوی به رضایت شغلی منجر می‌شود.

9) تفاوت داشته‌‌ها با خواسته‌ها

در نهایت باید بگوئیم پژوهش‌گرانی که به عرصه‌ی روان‌شناسی علاقه‌مندند رضایت شغلی را سنجش فاصله بین آنچه فرد دارد، با آنچه که می‌خواهد داشته باشد تعریف می‌کنند.

با توجه با تعاریفی که در مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید ارائه گردید نتیجه می‌گیریم که رضایت شغلی یعنی احساس مثبت و خوشایند شاغل نسبت به شغلش. احساسی که حاصل تعامل بین عوامل متعدد از جمله شرایط محیط کار،‌ قوانین حاکم بر سازمان،‌ روابط کارکنان در محیط کار، موقعیت اجتماعی شغل، درآمد و عوامل فرهنگی است. بنابراین رضایت شغلی احساسی روانی است که از تعامل بین عوامل روانی-اقتصادی-فرهنگی-اجتماعی حاصل می‌شود.

19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید
19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

 

تاریخچه، اهمیت و عوامل موثر در رضایت شغلی

اما بحث و تحقیق در خصوص رضایت شغلی از چه زمانی شروع شد؟‌ چه عواملی در آن نقش دارند و ضرورت آن چیست؟‌ در این بخش از مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید به این سه سوال مهم پاسخ می‌دهیم.

10) نهضت روابط انسانی

بررسی‌ها در خصوص نگرش شغلی که بعدها به عنوان نهضت روابط انسانی مطرح شد از مطالعات هاثورن شروع شد. بین سال‌های 1927 تا 1932 تحقیقاتی در کارخانه‌ی هاثورن وابسته به شرکت وسترن الکتریک در شیکاگو انجام گرفت که به نتایج چشم‌گیری منتهی شد، نتایجی که در آن اهمیت عامل اجتماعی در روابط انسانی کشف گردید. مطالعات فوق توجه محقّقین را از متغیرهای فیزیکی و روان‌شناسی به متغیرهای روانی- اجتماعی و سپس به عوامل اجتماعی تغییر داد، که در نهایت با عنوان نهضت روابط انسانی مطرح شد.

11) عوامل موثر در رضایت شغلی

براساس یافته‌های مطالعات هاثورن، عواملی نظیر استراحت بین ساعات کار، تأمین هزینه‌های بهداشتی، توجه به شرایط سالم و امن کار، بهبود روابط بین کارمند-کارمند و کارمند-کارفرما، ارتقای شرایط محیطی جز عوامل موثر بر رضایت شغلی هستند.

عده‌ای دیگر نیز به عواملی همچون رعایت انصاف و عدالت در محیط کار، ایمنی و بهداشت کار، نوبت کار، پیشرفت و امنیت شغلی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی‌هایی کارکنان،‌ حقوق و پاداش، مسئولیت‌پذیری، صرف اوقات فراغت، ثبات و ماهیتِ شغل، تنوع در شغل، سن، ‌تحصیلات، جنس و طرز تلقی نسبت به جنبه‌های گوناگون شغل تأکید داشته‌اند.

12) افزایش کارآمدی

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت و انگیزش شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس امنیت شغلی می‌گردد. رضایت شغلی با گسترشِ زمینه‌ی شادی و نگرش مثبت در بین کارکنان، سلامت روان و علاقه‌ی قلبی به ادامه‌ی اشتغال را افزایش می‌دهد که در نتیجه‌ی آن کارآمدی سازمان ارتقاء می‌یابد. اما در نقطه‌ی مقابل نارضایتی شغلی متغیر پیش‌بینی‌کننده‌ی مهمی برای استعفا و غیبت از کار محسوب می‌شود و کارآمدی سازمان را به صورت جدی تقلیل می‌دهد.

 

نظریه‌های رضایت شغلی

در این قسمت از مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید برخی از نظریه‌های مشهور در خصوص رضایت شغلی را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.

13) نظریه بروفی

بروفی، نظریه‌های رضایت شغلی را به سه دسته نیازها، انتظارات و نقش تقسیم می‌کند.

 • نیازها:‌ در نظریه‌‌ی نیازها، میزان رضایت شغلی هر فرد به دو عامل بستگی دارد:
  1. چه مقدار از نیازها و به چه میزانی از طریقِ کار و احرازِ موقعیتِ شغلیِ مورد نظر تامین می‌گردد.
  2. چه مقدار از نیازها و به چه میزانی از طریقِ اشتغال، ارضا نشده باقی می‌ماند.
 • انتظارات:‌ اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، رضایت شغلی دیرتر و مشکل‌تر حاصل می‌گردد.
 • نقشی: در این نظریه‌ به دو بُعد اجتماعی (تاثیر عواملِ بیرونی نظیر سازمان و شرایط محیط کار) و روانی (انتظارات و توقعات شاغل) توجه می‌شود.

14) نظریه نیازهای مزلو

به اعتقاد مزلو نیازهای پنجگانه‌ای که به ترتیبِ اولویت ارضاء می‌شوند، انگیزه‌های رفتار هستند. نیازهای جسمانی، امنیت، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی. نظریه مزلو برسه فرض استوار شده است:

 • نیازهایِ ارضا نشده محرک رفتارند.
 • نیازهایِ انسان به ترتیب اهمیت و اولویت از ساده به پیچیده تنطیم شده‌اند.
 • نیازهایِ سطوحِ بالاتر، زمانی محرکِ رفتارند که نیازهای سطوح پائین‌تر ارضا شده باشند.

البته به نظریه‌ی مزلو انتقاداتی هم وارد شده است. عده‌ای معتقدند نیازهای انسان همیشه به ترتیب سلسه مراتبی که مزلو پیشنهاد کرده است ظاهر نمی‌شوند؛ همچنین نیازهای سطوح پائین‌تر صرفاً برای ایجاد انگیزه به منظور ارضای نیازهای سطوح بالاتر نیستند؛ و اینکه نیازهای ارضا شده ممکن است نیازهای مهمی برای فرد نباشند.

15) نظریه نیازهای آموخته شده مک کلند

مک کلند معتقد است که انسان نیازهایش را می‌آموزد و مهم‌ترین نیازهایی که ارضای آنها در محیط کار نقش اساسی در رضایت شغلی دارند عبارتند از: نیاز به پیشرفت، پیوندجویی و قدرت. به نظر مک کلند انسان‌هایی که نیاز شدید به پیشرفت دارند، هنگامی از کارشان راضی می‌شوند که برای انجام وظایف و حل مشکلات کاری، مسئولیتی به عهده‌ داشته باشند، آنها از دریافت پول فقط به عنوان نمادی برای موفقیت لذت می‌برند.

16) نظریه نیازهای آلدرفر

آلدرفر با بکارگیری سلسه مراتب نیازها، آن را در سه سطح وجود، ارتباط و رشد مطرح می‌سازد. به اعتقاد او با ارضای این نیازها در سازمان رضایت شغلی حاصل می‌شود. در این نظریه بر خلاف نظریه مزلو نیازها به گونه‌ای سلسه مراتبی به هم متصل نیستند از این رو ارضای یک سطح از نیازها به معنای آن نیست که نیازهای قبلی ارضا شده باشند.

 • نیازهای سطح وجود به بقای انسان می‌انجامند و تا حدی با دو سطح اولیه‌ی نیازهای مزلو مطابقت دارند.
 • نیازهای سطح ارتباط بر نیاز فرد با تعامل دیگران تاکید دارد.
 • نیازهای سطح رشد بالاترین سطح نیاز است که با بخشی از نیازهای سطح چهارم و تمامی نیازهای سطح پنجم مزلو مطابقت دارد.

 

کاربردهای رضایت شغلی

اما رضایت شغلی چه کاربردهایی دارد؟ این سوالی است که در این قسمت از مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید پاسخ می‌دهیم.

17) رابطه رضایت شغلی با سایرعوامل

رضایت شغلی با عومل متعددی در محیط کار و خارج از آن ارتباط دارد. در تحقیقاتی که انجام شده است روابط زیر بین رضایت شغلی و عوامل دیگر بدست آمده است:

 • بین رضایت شغلی و استعفا از کار رابطه منفی وجود دارد، یعنی کسی که از شغلش راضی است احتمال کمتری دارد که استعفا دهد.
 • بین رضایت شغلی و غیبت از کار رابطه منفی وجود دارد، یعنی کسی که از شغلش راضی است احتمال کمتری دارد که از حضور در محل کارش خودداری کند.
 • بین رضایت شغلی و میزان سوانح کار رابط منفی وجود دارد، یعنی کسی که دارای رضایت شغلی است در محیط کار کمتر دچار سانحه می‌شود.
 • بین میزان رضایت شغلی و میزان کارآمدی رابطه مثبت وجود دارد، یعنی رضایت شغلی باعث کارآمدی می‌شود.
 • رضایت شغلی منجر به تعهد سازمانی، انگیزه، تلاش بیشتر برای پیشرفت، اعتماد به نفس، کاهش استرس و فرسودگی شغلی می‌گردد که نهایتا کل سازمان از آن بهره می‌برد.

 

19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید
19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

 

سنجش و ارزیابی رضایت شغلی

تا اینجای مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید ، اطلاعات‌ جامع و جذابی در خصوص تعاریف، نظریه‌ها و کاربردهای رضایت شغلی کسب نمودید، پس الان زمانش رسیده است که در مورد روش‌ها و ابزارهای سنجش آن هم کمی توضیح دهیم.

18) روش‌های کلی سنجش رضایت شغلی

برای بررسی و مطالعه‌ی رضایت شغلی دو روش وجود دارد:

 • در روش اول رضایت شغلی کارکنان در یک سازمان عیناً و در همان واحد بررسی می‌شود. یعنی رضایت شغلی کارکنان سازمان «الف» بررسی شده و مشخص می‌شود که کارگران هر قسمت تا چه حدی از شغل‌شان راضی هستند.
 • در روش دوم، رضایت شغلی کارکنان چند سازمان باهمدیگر مقایسه می‌شوند. در این حالت با بررسی رضایت شغلی چند سازمان با همدیگر نتایج جامع‌تری در زمینه‌ی رضایت شغلی پرسنل سازمان‌های فوق به دست می‌آید که برای برنامه‌ریزی‌های آتی بسیار مهم است.

19) برخی از ابزارهای سنجش رضایت شغلی

برای ارزیابی رضایت شغلی پرسشنامه‌های زیادی تدوین شده‌اند که به چند نمونه‌ی آن اشاره می‌کنیم:

 • پرسشنامه رضایت شغلی هاپاک که با چهار سوال کوتاه به ارزیابی رضایت شغلی می‌پردازد.
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث که احساس فرد در مورد شغلش را ارزیابی می‌کند.
 • پرسشنامه عمومی رضایت شغلی که احساسات و دیگاه‌های پاسخگو را ارزیابی می‌کند.
 • پرسشنامه رضایت مینوسوتا (MSQ) که پنج مورد (بهره‌مندی از توانایی، خلاقیت شغلی، تنوع کار، ایمنی شغلی و شرایط مادی زندگی) را براساس مقیاس لیکرت ارزیابی می‌کند.
 • پرسش‌های گرایش عملی که نگرش‌های شغلی پاسخگو را ارزیابی می‌کند. از محاسن این روش سهولت پاسخگویی و تحریف کم‌تر واقعیت‌هاست.

در نهایت باید تاکید کنیم که رضایت شغلی یعنی احساسِ مثبتِ فرد نسبت به شغلش که حاصل عواملی نظیر شرایط محیط کار، مدیریت سازمان، روابط بین کارکنان و عوامل فرهنگی است. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغی است و مشاور شغلی باید به مراجع کمک کند تا شغلی را برگزیند که از آن احساس رضایت کند. هدف ارزیابیِ رضایتِ شغلی، بررسیِ میزان و عواملِ رضایتِ شغلی کارکنان است که در نهایت به برآورده شدن انتظاراتِ معقول آنان منجر می‌شود.

 

در پایان اگر با خواندن مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید سوالی در ذهن‌تان شکل گرفت، کارروا را در کنار خود بدانید و با طرح پرسش خود در قسمت دیدگاه‌ها، زمینه‌ی پاسخگویی به آن را فراهم نمائید؛ شاید سوال شما، سوال دیگران هم باشد.

مُنتظر رَدِ قلم‌تان در دیدگاه‌ها هستیم

 

 • مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید نوشته‌ای است از وبلاگ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارروا که توسط گروه مشاوره شغلی منتشر شده است.
 • در نگارش مقاله‌‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید از کتاب‌ راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل نوشته دکتر عبدالله شفیع‌آبادی استفاده شده است.
 • هرگونه نقل‌ِقول و کپی‌برداری از مقاله‌ی 19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید بدون ذکر منبع لینک‌دار غیرقانونی، غیرشرعی و قابل پیگرد است. لطفا به پاس وقتی که برای تهیه محتوا گذاشته می‌شود امانتدار باشید…
19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید
19 دلیل رضایت شغلی که نمیدانید

اگر مقاله را پسندیدید آن را با دوستان خود به اشترک بگذارید:

ایمیل
تلگرام
واتساب
توئینر
فیسبوک
اسکایپ

ارسال دیدگاه

تست تیپ شناسی مایرز بریگز یا mbti
خودشناسی

تست تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI

همه‌گیری و قابلیت‌های مایرز بریگز یا MBTI به حدی است که بسیاری از شرکت‌ها برای شناسایی ویژگی‌های پرسنل، استخدام و بکارگماری تخصصی از همین تست استفاده می‌کنند، به نقلی سالانه دو میلیون نفر از MBTI برای شخصیت‌شناسی استفاده می‌کنند.

شرایط پرداخت بیمه بیکای و جواب 11 سوال مهم
قانون کار و تامین اجتماعی

شرایط دریافت بیمه بیکاری و جواب 11 سوال‌‌

از نظر قانونِ بیمه‌ بیکاری، بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده‌‌ی کار باشد. براساس این قانون افراد زیر به تشخیص وزارتخانه‌ی مربوطه و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته می‌شوند و می‌توانند از مزایای بیمه‌ بیکاری استفاده کنند…

6 عامل موثر در طراحی مسیر شغلی شما
مشاوره شغلی

6 عامل موثر در طراحی مسیر شغلی شما

… اگر از ابتدا شغلی را متناسب با توانایی‌ ذهنی خود انتخاب می‌نمود و به موفقیت‌های کوچک دست می‌یافت، با تجربه‌ی تراکمِ احساس موفقیت در نوعی چرخه‌ی هم‌افزایی شغل-شخص قرار می‌گرفت، چرخه‌ای که با تقویت اعتماد به نفسش او را در مسیر رشد قرار می‌داد…

15 رفتار که امنیت شغل شما را تهدید میکند
مشاوره شغلی

15 رفتار که امنیت شغل شما را تهدید میکند

مثل نسل دایناسورها که در جایی از تاریخ منقرض شدند و دیگر وجود ندارند، شاید امنیت شغلی هم دیگر جزئی از زندگی ما نباشد! هیچ کارفرمایی نمی‌تواند امنیت شغلی شما را تضمین کند، اما خودتان می‌توانید با اجتناب از 15 رفتار منفی شغل‌تان را تثبیت کنید…